Co roku Powiatowe Urzędy Pracy otrzymują środki do rozdania przedsiębiorcom w formie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Kwoty możliwych do pozyskania dotacji są atrakcyjne, a warunki stawiane przez Urzędy Pracy akceptowalne.

Oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie pozyskiwania subsydiów oraz dopilnowania prawidłowej i terminowej realizacji ich warunków. Nie pobieramy wynagrodzenia za naszą pracę, jeśli nie przyniesie ona wymiernego efektu dla przedsiębiorcy.

Formy wsparcia finansowego z Urzędu Pracy dla przedsiębiorców:

  • zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (maksymalna kwota dotacji na jedno stanowisko to 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia),
  • refundacja części kosztów wynagrodzenia zatrudnionej osoby przez okres 6, 12 lub 24 miesięcy,
  • jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS (do 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę),
  • zatrudnienie osoby bezrobotnej na staż na okres 3. 6 lub 12 miesięcy bez ponoszenia kosztów płacy (wynagrodzenie w formie stypendium wypłaca Urząd Pracy).

Wielu przedsiębiorców skorzystało już z powyższych form wsparcia finansowego, jest to naprawdę możliwe do pozyskania. Dlatego, jeśli są Państwo zainteresowani, zapraszamy jak najszybciej do kontaktu z nami, ponieważ im wcześniej złożymy wniosek, tym większą pulą środków Urząd będzie jeszcze dysponować i szansa uzyskania dotacji jest zdecydowanie większa.